Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.loteriakozel.pl („Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, poprzez wysłanie uzupełnionego formularza, wziąć udział w Loterii promocyjnej pod nazwą „Kozel rozdaje nagrody 2022” („Loteria”). Polityka ochrony prywatności zawiera postanowienia dotyczące danych osobowych Użytkowników Witryny oraz danych osobowych osób, które dokonały zgłoszenia w Loterii, laureatów Loterii, jak i danych osób wnoszących reklamacje oraz osób korzystających ze skrzynki kontaktowej.

Administrator nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa, współpracuje z organami powołanymi do ścigania naruszeń.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce ochrony prywatności.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DOSTARCZENIA WITRYNY

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii, jak i użytkowników Witryny, zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osób korzystających z funkcjonalności formularza zgłoszeniowego, formularza laureata oraz formularza kontaktowego („Użytkownicy”) jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000013098, NIP: 5251022800.

IQ Marketing będzie dalej zwany „Administratorem” bądź „IQ Marketing”.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail abi@iq-marketing.pl.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, korzystaniem z formularza kontaktowego, dostępnego w Witrynie, rejestracją w Loterii. W tym ostatnim przypadku Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu Loterii dostępnym w Witrynie.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celach analitycznych i statystycznych, zaś w razie wyrażenia zgody, w celach reklamowych. Dane Użytkowników Witryny, zbierane w ramach formularza zgłoszeniowego, udostępnionego w Witrynie, przetwarzane są na potrzeby dokonania zgłoszenia w Loterii przez Użytkownika. Kolejno, dane zebrane w ramach formularza laureata przetwarzane są na potrzeby weryfikacji prawa do nagrody oraz wypełnienia celów wynikających z przepisów prawa oraz w innych celach związanych z realizacją Loterii, sprecyzowanych w Regulaminie Loterii.

Dane Użytkowników Witryny podawane za pośrednictwem skrzynki kontaktowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), dokonanie rejestracji w Loterii za pomocą formularzy rejestracyjnych, wypełnienie formularza laureata, korzystanie z formularza kontaktowego.
 2. W ramach organizacji Loterii dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze jako organizatorze Loterii obowiązków, tj. na potrzeby kontroli celno-skarbowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności: podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dane uczestnika Loterii składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. Dane osobowe uczestników Loterii, którzy zostali laureatami nagród w zakresie, w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, art. 70 § 1 Ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa, § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako organizatora Loterii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics i HotJar, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań statystycznych, aby optymalizować użyteczność Witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podstawą przetwarzania danych w celach reklamowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi dostępnych za pośrednictwem platformy Google Marketing Platform (i usług takich jak: Google Analytics, Google Ads, Campaign Manager 360 - Floodlight), a także Facebook Pixel, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przetwarzanie polega na zautomatyzowanym profilowaniu Twoich danych poprzez rejestrowanie historii przeglądania strony, a przez to monitorowaniu Twoich zainteresowań oraz Twojej lokalizacji za pomocą plików cookies.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

IQ Marketing, powierza przetwarzanie danych Użytkowników, a także uczestników Loterii i osób wnoszących zapytania poprzez skrzynkę kontaktową w Witrynie, bądź osób wnoszących reklamacje w Loterii podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe (hosting danych osób korzystających z Witryny) i teleinformatyczne. Dane osobowe laureatów Loterii zostaną udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, celem wydania nagród w Loterii.

Dane Użytkowników, którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, HotJar oraz tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google, przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone odpowiednio spółce Hotjar (Hotjar Ltd. Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta) na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzia HotJar i spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi Google.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez Hotjar w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360039027113-Processing-Personal-Data-in-Hotjar . W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez Google w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl&visit_id=637027567923777133-66138291&rd=1 .

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Facebook, przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Jeśli wyrazisz na to zgodę, informacje o Twoich działaniach w Witrynie – w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzonej przez Ciebie Witrynie oraz sposobie korzystania z jej usług – będą przekazywane do ww. podmiotu niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka. Więcej informacji na temat tego, jak Facebook korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami biznesowymi Facebooka, znajdziesz w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie (https://www.facebook.com/policies/cookies).

Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak również do państw trzecich, w przypadku którym zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z odpowiednimi decyzjami, w szczególności DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane.

Ponadto, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przekazanie Twoich danych (adres IP, dane osobowe zbierane przez pliki cookies, witryna, z jakiej zostałeś skierowany na stronę) przez ich Administratora do podmiotów z grupy Google oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), które to podmioty przetwarzają dane w USA lub przekazują je do USA, przekazanie danych do w/w podmiotów może się wiązać z ewentualnym ryzykiem w postaci braku zapewnienia przez państwo, w którym dane są przetwarzane odpowiednich zabezpieczeń, skutecznych środków ochrony prawnej oraz egzekwowania praw, w tym ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu do danych przez organy amerykańskich władz publicznych, mogących je wykorzystywać w sposób nieodpowiadający zasadzie proporcjonalności wynikającej z RODO, które to ryzyko możesz dobrowolnie zaakceptować wyrażając powyższą zgodę.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce, z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi udostępnianych za pośrednictwem narzędzi Google, Hotjar, a także Facebook są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies.

Dane Użytkowników zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi oferowanych przez Google, Hotjar lub Facebook są przetwarzane do zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google, Hotjar lub Facebook.

Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe w związku z udziałem Użytkownika w Loterii, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza:
 1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej,
 2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających.
Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez uczestnika lub laureata nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę kontaktową, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma:
 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 2. prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie zachodzi na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, które dane są przetwarzane lub na podstawie niezbędności przetwarzania danych dla realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane,
 3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wniosku z żądaniem na adres: abi@iq-marketing.pl.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

INFORMACJA CZY PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM/UMOWNYM ORAZ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, dokonania rejestracji w Loterii i ewentualnie otrzymania nagrody, wniesienia reklamacji, bądź zapytań. Wszędzie tam, gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

PRZEGLĄDANIE WITRYNY I PODSTRON

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem, którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach przeglądarki – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics oraz HotJar, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, gromadzone dane wykorzystujemy także w celach marketingowych za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie reklamy za pośrednictwem serwisu Facebook, a także za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez Google, w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych oraz retargetingowych. Dane przetwarzane w celu marketingowym (takie jak: adres IP i położenie geograficzne wyprowadzone z adresu IP, identyfikator plików cookie, agent Użytkownika, adres URL strony odsyłającej, czas wyświetlania reklamy, URL reklamy i identyfikator Double Click Manager zawarte w adresie URL, URL click tracker wydawcy, po stronie wydawcy i reklamodawcy zdefiniowane wartości niestandardowe, dodatkowe konfiguracje i przesłonięcia, identyfikacja urządzenia, Identyfikacja aplikacji mobilnej) będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz kontrolowania prowadzonych działań reklamowych, kierowania do Użytkownika reklam.

BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań RODO.

REKLAMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA WITRYNY, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w Witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. przebiegu Loterii mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem. Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z który określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie Używany Termin wygaśnięcia Opis i zastosowanie
pliki cookies techniczne
SESSION_75444A17Koniec sesjiPrzechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.
LANG_CODE2 lata
ACCEPT_COOKIES_REDIRECTKoniec sesjiPozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.
ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICYKoniec sesjiPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.
REMEMBER_IS_181 rokPrzechowuje informacje o ukończeniu 18 roku życia
CONFIRM_TECHNICAL_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.
CONFIRM_ANALYTICS_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).
CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie mozliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe.
CONFIRM_MONITORING_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.
pliki cookies analityczne
_ga2 lataGromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych.
_gat1 minutaOgranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane – nie zbiera danych osobowych.
_gid24 godzinyGromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie – nie zbiera danych osobowych.
pliki cookies społecznościowe
pliki cookies profilujące


W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny.

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google w celach marketingowych lub Facebook Pixel nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 5. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 6. dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac