Potwierdź swój wiek

Proszę wpisać datę urodzenia

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

Kup 4 x Kozel i wygraj nagrody

wyjazd do Czech lub 1000 zł

Kozel
Nagroda główna
10 x
voucher na wyjazd do Czech!
Dodatkowo do wygrania
30 x
1000 zł

Laureaci

Nagroda główna - voucher na wyjazd do Czech

LP. Imię Numer telefonu
1. Jacek xxx xxx 992
2. Karol xxx xxx 595
3. Sylwester xxx xxx 175
4. Jacek xxx xxx 992
5. Bożena xxx xxx 058
6. Agnieszka xxx xxx 442
7. Kazimierz xxx xxx 153

Nagroda codzienna - 1000 zł

LP. Imię Numer telefonu
1.Marcinxxx xxx 103
2.Pawełxxx xxx 175
3.Januszxxx xxx 682
4.Witoldxxx xxx 817
5.Irenaxxx xxx 849
6.Joannaxxx xxx 643
7.Witoldxxx xxx 842
8.Irenaxxx xxx 165
9.Urszulaxxx xxx 661
10.Robertxxx xxx 713
11.Mateuszxxx xxx 671
12.Andrzejxxx xxx 458
13.Mariuszxxx xxx 461
14.Michałxxx xxx 334
15.Józefxxx xxx 277
16.Irenaxxx xxx 174
17.Adamxxx xxx 172
18.Michałxxx xxx 082
19.Adamxxx xxx 856
20.Judytaxxx xxx 355
21.Bożenaxxx xxx 252
22.Krzysztofxxx xxx 633
23.Annaxxx xxx 733
24.Annaxxx xxx 422
25.Mirosławxxx xxx 146

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej

„Kozel czesi nagrodami”

1. Nazwa loterii promocyjnej

Loteria promocyjna nosi nazwę: „Kozel czesi nagrodami”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną

Organizatorem loterii promocyjnej „Kozel czesi nagrodami” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą: Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. Zasięg geograficzny Loterii

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 15.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r.

6. Czas trwania Loterii

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 15.07.2019 r. do dnia 17.01.2020 r.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów uprawniających do udziału w Loterii

Sprzedaż towarów objętych loterią promocyjną trwa od 15.07.2019 r. do 14.08.2019 r. Produkty zakupione przed dniem 15.07.2019 r. oraz po dniu 14.08.2019 r. nie są objęte Loterią.

8. Uczestnicy Loterii

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9. Zasady organizacji Loterii

9.1. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest:

9.1.1. zakup w terminie wskazanym w pkt 7, 4 opakowań (puszka lub butelka) piwa marki Kozel w dowolnym sklepie sieci handlowej: Carrefour, Tesco, E.Leclerc, Dino, Topaz na terenie Polski (dalej „Produkt promocyjny”; „Zakup”); Zakup musi być udokumentowany jednym paragonem zakupowym; w Loterii biorą udział wszystkie opakowania piwa marki Kozel,

9.1.2. zachowanie paragonu dokumentującego Zakup (dalej „Dowód Zakupu”),

9.1.3. zarejestrowanie Zakupu (dalej „Zgłoszenie”) na stronie www.loteriakozel.pl (dalej „Strona Loterii”) poprzez:

a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym, numeru telefonu komórkowego oraz adresu email Uczestnika,

b) wpisanie danych z Dowodu Zakupu: numeru wydruku (numeru Dowodu Zakupu), numeru kasy fiskalnej (znajdującego się obok logo fiskalnego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Loterii) oraz sklepu, w którym dokonano Zakupu,

c) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii i akceptacji jego treści,

d) złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii;

Brak któregokolwiek z ww. elementów uniemożliwia dokonanie Zgłoszenia. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu Zakupu, przy czym jeden Dowód Zakupu, niezależnie od liczby widniejących na nim opakowań Produktu promocyjnego, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.1.1. powyżej, można zarejestrować tylko jeden raz. W celu uniknięcia wątpliwości dany Dowód Zakupu może dokumentować zakup przez Uczestnika większej liczby opakowań Produktu promocyjnego (puszka lub butelka) niż określony w pkt. 9.1.1 powyżej. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w ramach danego Zgłoszenia w Loterii nie jest brana pod uwagę liczba opakowań Produktu promocyjnego udokumentowana w Dowodzie Zakupu, wykraczająca ponad 4 opakowania Produktu promocyjnego, które są warunkiem udziału w Loterii.

9.2. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika w czasie od 15.07.2019 r. do 11.09.2019 r. przesłania oryginału Dowodu Zakupu Produktu promocyjnego. Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi emailem. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem, Uczestnik powinien w terminie 3 dni od otrzymania emaila, przesłać żądany Dowód Zakupu na adres Organizatora (liczy się data nadania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Data doręczenia ww. Dowodu Zakupu nie może być późniejsza niż 23.09.2019 r. Nieprzesłanie oryginału Dowodu Zakupu Produktu promocyjnego na żądanie Organizatora w terminie lub przesłanie Dowodu Zakupu noszącego znamiona kopiowania czy podrabiania skutkuje wykluczeniem danego Zgłoszenia danego Uczestnika Loterii lub utratą prawa do Nagrody.

9.3. Zabrania się wykorzystywania zautomatyzowanych systemów technicznych oraz organizacyjnych dokonywania Zgłoszeń lub zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.

10. Miejsca i terminy losowań

10.1. Organizator przewiduje w Loterii 31 losowań Nagród Dnia – po jednej nagrodzie dziennie oraz jedno losowanie Nagród Głównych. Losowania Nagród Dnia odbywają się w dniu następującym po dniu, którego dotyczy losowanie, od dnia 16.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r. oraz losowanie w dniu 16.08.2019 r., kiedy to losowana jest nagroda ze Zgłoszeń dokonanych w dniu 14.08.2019 r. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 20.08.2019 r. ze wszystkich Zgłoszeń dokonanych od dnia 15.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r. z wyjątkiem tych, które zostały wylosowane do Nagród Dnia. W każdym losowaniu Nagród Dnia losowana jest jeden Zwycięzca, któremu przyznana jest Nagroda Dnia, natomiast w losowaniu Nagród Głównych losowanych jest 10 Zwycięzców nagród oraz 10 Zwycięzców rezerwowych, po jednym do Zwycięzcy każdej Nagrody Głównej, na wypadek braku kontaktu ze Zwycięzcami – niemożności powiadomienia ich o wygranej. Zwycięzcy rezerwowi wykorzystywani są na potrzeby powiadomienia telefonicznego o wygranej.

10.2. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150, pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 12 Regulaminu. Losowanie Nagród polega na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w Losowaniu (dalej: „Losowanie”) z bazy rekordów przeznaczonej do losowania; poszczególnym rekordom w bazie nadawany jest numer kolejny w bazie (dalej: numer ID”). Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania, lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.

10.3. Zwycięzcy nagród powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu do Loterii w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych ze Zwycięzcą w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 120 minut. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Zwycięzcą nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora, z zastrzeżeniem, że w przypadku Zwycięzców Nagród Głównych Organizator po 3 nieudanych próbach kontaktu ze Zwycięzcą kontaktuje się niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego ze Zwycięzcą rezerwowym. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanymi Zwycięzcami rezerwowymi nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora.

10.4. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Loterii.

10.5. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10.3., Organizator przekazuje informację o wygranej oraz o konieczności przesłania w terminie do 5 dni kalendarzowych (liczy się data nadania Dowodu Zakupu przez Zwycięzcę w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską), na adres Organizatora ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa Dowodu Zakupu oraz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Liczy się data stempla pocztowego. Przesyłki otrzymane przez Organizatora po dniu 13.09.2019 r. nie będą uwzględniane mimo prawidłowej daty nadania. Organizator akceptuje Ponadto w przypadku Zwycięzców Nagród Głównych Organizator oprócz pobrania danych adresowych niezbędnych do przesłania dokumentacji do Nagrody Głównej, pobiera zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1723) od Zwycięzcy dodatkowe dane niezbędne do umieszczenia ich w Ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Dodatkowe dane stanowią: seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo.

10.6. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt. 10.5 lub niedotrzymania terminu ich przesłania, jak również w przypadku przesłania Dowodu zakupu wyczerpującego znamiona wskazane w pkt 13.5.2., Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, niezależnie od faktu ewentualnej publikacji danych Zwycięzcy na liście osób uprawionych do Nagrody, zgodnie z zapisem pkt 10.7. poniżej.

10.7. Lista osób uprawionych do Nagrody, w postaci imienia, miejscowości zamieszkania, 3 pierwszych i 3 ostatnich cyfr numeru telefonu oraz rodzaju wygranej nagrody jest publikowana na Stronie Loterii www.loteriakozel.pl.

11. Wartość puli Nagród

11.1. Organizator przewiduje w Loterii:

11.1.1. 10 Nagród Głównych - dwuosobowych wycieczek do Czech o jednostkowej wartości 8000 PLN w postaci vouchera do biura podróży Centrum Podróży ŚWIAT WAKACJI, 05-520 Konstancin Jeziorna, Al. Wojska Polskiego 3; data ważności vouchera 6 miesięcy od 01.10.2019 r. wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 889 PLN przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagrody; nagroda pieniężna nie jest wydawana Zwycięzcy, jest potrącana przy wydawaniu nagrody,

11.1.2. 31 pieniężnych Nagród Dnia o wartości 1000 PLN każda.

11.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 119 890 PLN.

12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847).

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród

13.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

13.2. Nagrody dostarczane są Zwycięzcom, których dokumenty, o których mowa w pkt 10.5. zostały pozytywnie zweryfikowane, w terminie od pozytywnej weryfikacji: 4 tygodni w przypadku Nagród Dnia oraz 8 tygodni w przypadku Nagród Głównych, nie później niż do dnia 05.11.2019 r., z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.2. i 10.5. Nagrody Dnia przesyłane są przelewem na rachunek Zwycięzcy wskazany w oświadczeniu, Nagrody Główne przesyłane są pocztą kurierską.

13.3. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.

13.4. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród zgodnie z pkt. 13.2 powyżej.

13.5. Zwycięzca Loterii traci prawo do Nagrody w następujących sytuacjach:

13.5.1. w przypadku nieprzesłania przez osobę uprawioną do nagrody dokumentów wskazanych w pkt 9.2., 10.5. powyżej lub niedotrzymania terminu ich przesłania,

13.5.2. w przypadku przesłania nieoryginalnego lub niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. np.: zawierającego nieprawidłową datę (sprzed 15.07.2019 r. lub po 14.08.2019 r.), nieprawidłowy produkt, noszącego znamiona podrabiania, czy też zawierającego niepoprawny numer kasy fiskalnej,

13.5.3. w przypadku podania przez osobę uprawioną do nagrody błędnego adresu email lub numeru telefonu, lub ich zmiany i niepoinformowania Organizatora zgodnie z pkt. 13.4, co utrudni lub uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody,

13.5.4. w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody,

13.5.5. w przypadku braku spełnienia lub naruszenia jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku naruszenia pkt. 9.3 regulaminu. Nagrody niewydane z ww. powodów pozostają do dyspozycji Organizatora.

14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 15.07.2019 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia 05.12.2019 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie (należy wskazywać nazwę „Kozel czesi nagrodami”) oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik Loterii podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 05.12.2019 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 19.12.2019 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.

14.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Kozel czesi nagrodami” lub pocztą elektroniczną z tytułem emaila „Reklamacja – Kozel czesi nagrodami” na adres kozel@kropkabordo.pl. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: kozel@kropkabordo.pl.

14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15. Terminy przedawnienia roszczeń

15.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 15.07.2019 r. do dnia 17.01.2020 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na Stronie Loterii www.loteriakozel.pl.

16.2. Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia promocyjna pod numerem: 22 6517720 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora).

16.3. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

16.4. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

16.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

16.5.1. jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);

16.5.2. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20.

16.5.3. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.

16.5.4. dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii będą przetwarzane:

- dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych Regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w przypadku zwycięzców Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w przypadku zwycięzców Nagrody Głównej – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Nagrody oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

16.5.5. odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.

16.5.6. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Nagród Głównych także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego;

16.5.7. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: kozel@kropkabordo.pl., dzwoniąc pod numer 22 651 77 20 lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa;

16.5.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

16.5.9. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody;

16.5.10. dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

16.5.11. dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Lista sieci

Carrefour

|

Tesco

|

E.Lecerc

|

Dino

|

Topaz

Kontakt

Organizator loterii:

Kropka Bordo Sp. z o.o.

ul. Św. Bonifacego 150

02-909 Warszawa

Tel. 22 651 77 20

kozel@kropkabordo.pl